Scroll To Top

Polisiau


Mae gan Ysgol Gymraeg y Fenni nifer o bolisïau, ac mae pob un ohonynt yn cael eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd a'u cymeradwyo gan y Corff Llywodraethol. Gellir gweld polisïau isod. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, neu os hoffech weld polisi na allwch ddod o hyd iddo wedi'i restru isod, cysylltwch â swyddfa'r ysgol a byddwn yn hapus i'ch helpu.

Deall Eich Hawliau
Polisi Darpariaeth a Chefnogaeth ar gyfer Disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol
Polisi Codi Tâl
Polisi Cwricwlwm
Polisi Cwynion ac Achwyniadau
Polisi Cydberthynas a Rhywioldeb
Polisi Darpariaeth a Chefnogaeth ar gyfer Disgyblion Mwy Abl a Thalentog
Polisi Diogelu Plant
Polisi Dysgu ac Addysgu
Polisi E-Ddiogelwch
Polisi Iechyd a Diogelwch (Saesneg yn unig)
Polisi Presenoldeb a Phrydlondeb
Polisi Salwch a Chadw Draw o’r Ysgol
Polisi Ymddygiad, Gwobrwyo a Disgyblu